ཚོགས་ཆེན་གཉིས་ཀྱི་ཆེད་དོན་ལེ་ཚན། པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།  
ཤོག་ངོས་དང་པོ། :> བརྡ་སྦྱོར།བརྡ་ཁྱབ།
ཀྲུང་དབྱང་སྣོད་བཅུད་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོང་ལྟ་ཞིབ་ཚན་ཆུང་དྲུག་པའི་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་པའི་སྤྱི་བསྒྲགས།
འབྱུང་ཁུངས།: 2019/7/15

 

     བཀོད་སྒྲིག་ལྟར། ཀྲུང་དབྱང་སྣོད་བཅུད་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོང་ལྟ་ཞིབ་ཚན་ཆུང་དྲུག་པ་བཅའ་སྡོད་བྱེད་པའི་དུས་ཡིན་ཟླ་གཅིག་ཡིན་ལ། བཅའ་སྡོད་བྱེད་ཡུན་

རིང་ལ(2019ལོའི་ཟླ7པའི་ཚེས14ཉིན་ནས་ཟླ8པའི་ཚེས14ཉིན་བར་ཡིན)ཆེད་སྤྱོད་ལས་རེས་ཁ་པར་བཙུགས་ཡོད་ལ། ཨང་གྲངས་ནི09716101537ཡིན།
ཆེད་སྤྱོད་སྦྲག་སྲིད་ཡིག་སྒམ་ནི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི
A146ཡིག་སྒམ་ཡིན་པ་རེད། ལྟ་ཞིབ་ཚན་ཆུང་གིས་ཐེར་འདོན་གོང་ཞུའི་ཁ་པར་བདག་སྤྲོད་
བྱེད་པའི་དུས་ཚོད་ནི་ཉིན་རེར་ཆུ་ཚོད8ནས20བར་ཡིན།


 
 
· ལིག་ཀྲིན་དབུས། 2018/5/11
· རྒྱལ་འབུམ་འཁྲུངས། 2018/5/11
· ལྷ་ཆེན་ཚེ་རིང་། 2018/5/11
· ཀརྨ་སྐྱིད། 2018/5/11
· ལུའོ་ཧུང་ལིན། 2018/5/11
· ལི་ཧྥུའུ་ཉེན། 2018/5/11
· 000 2019/11/28 14:58:49

2008-2012 པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་། All Rights Reserved
09758322651 མགོ་ལོག པདྨ  ཆ་འཕྲིན་རབ་གསལ། :814100
པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།