ཚོགས་ཆེན་གཉིས་ཀྱི་ཆེད་དོན་ལེ་ཚན། པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།  
ཤོག་ངོས་དང་པོ། :> སྲིད་དོན་ཆ་འཕྲིན། > མགོ་ལོག
༄༅།། མགོ་ལོག་ཁུལ་གྱིས་ནུས་ཤུགས་ཡོད་དགུ་ཕུལ་ནས་གནོད་འགོག་གནོད་སྐྱོབ་ཀྱི་བྱ་བ་སྒྲུབ།
འབྱུང་ཁུངས།: 2019/3/4

མགོ་ལོག་ཁུལ་གྱིས་ནུས་ཤུགས་ཡོད་དགུ་ཕུལ་ནས་གནོད་འགོག་གནོད་སྐྱོབ་ཀྱི་བྱ་བ་སྒྲུབ།


 


 

 
 
· ༄༅།། པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་འཐུས་མི་ 2019/3/17
· ༄༅།། པདྨ་རྫོང་ནང་བསྟན་མཐུན་ཚོག 2018/9/3
· ༄༅།། པདྨ་རྫོང་གི་བོད་ཇ་དང་རྫ་ན 2018/6/3
· ལིག་ཀྲིན་དབུས། 2018/5/11
· རྒྱལ་འབུམ་འཁྲུངས། 2018/5/11
· ལྷ་ཆེན་ཚེ་རིང་། 2018/5/11
· ཀརྨ་སྐྱིད། 2018/5/11

2008-2012 པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་། All Rights Reserved
09758322651 མགོ་ལོག པདྨ  ཆ་འཕྲིན་རབ་གསལ། :814100
པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།