ཚོགས་ཆེན་གཉིས་ཀྱི་ཆེད་དོན་ལེ་ཚན། པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།  
ཤོག་ངོས་དང་པོ། :--> སྲིད་དོན་ཆ་འཕྲིན། > རྒྱལ་ནང།
༄༅།། ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་གིས་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་སློབ་གླིང་གི་བྱ་བའི་སྲོལ་ཡིག་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས།
འབྱུང་ཁུངས།: 2018/12/26

 ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་གིས་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་སློབ་གླིང་གི་བྱ་བའི་སྲོལ་ཡིག་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས།


 

 
· ༄༅།། པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་འཐུས་མི་ 2019/3/17
· ༄༅།། པདྨ་རྫོང་ནང་བསྟན་མཐུན་ཚོག 2018/9/3
· ༄༅།། པདྨ་རྫོང་གི་བོད་ཇ་དང་རྫ་ན 2018/6/3
· ༄༅།། གངས་ལྗོངས་བོད་ཇ་འདེབས་འཛུ 2019/4/11
· ༄༅།། ཨ་མེ་རི་ཁས་ཐོག་དང་པོར་ཕྱི 2019/4/11
· ༄༅།། ལིས་ཁི་ཆང་དང་ཡོ་རོབ་གླིང 2019/4/11
· ༄༅།། ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་ངན་སེལ་ན 2019/4/11

2008-2012 པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་། All Rights Reserved
09758322651 མགོ་ལོག པདྨ  ཆ་འཕྲིན་རབ་གསལ། :814100
པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།