ཚོགས་ཆེན་གཉིས་ཀྱི་ཆེད་དོན་ལེ་ཚན། པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།  
ཤོག་ངོས་དང་པོ། :--> སྲིད་དོན་ཆ་འཕྲིན། > པདྨ
༄༅།།པདྨ་རྫོང་དམངས་ཆེན་དང་པདྨ་རྫོང་སྲིད་གྲོས་ཀྱིས་རྩ་འཛུགས་བྱས་ཏེ་ཐེངས་བཅུ་བའི་བྱ་བའི་མཉམ་འབྲེལ་གྲོས་ཚོགས་བསྡུས།
འབྱུང་ཁུངས།: 2018/9/7

པདྨ་རྫོང་དམངས་ཆེན་དང་པདྨ་རྫོང་སྲིད་གྲོས་ཀྱིས་རྩ་འཛུགས་བྱས་ཏེ་ཐེངས་བཅུ་བའི་བྱ་བའི་མཉམ་འབྲེལ་གྲོས་ཚོགས་བསྡུས། 
· ༄༅།། པདྨ་རྫོང་ནང་བསྟན་མཐུན་ཚོག 2018/9/3
· ༄༅།། པདྨ་རྫོང་གི་བོད་ཇ་དང་རྫ་ན 2018/6/3
· ༄༅།། ཝང་དབྱང་གིས་རྒྱལ་ཡོངས་དབུ 2018/10/18
· ༄༅།། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱིས་ར 2018/10/18
· ༄༅།། པདྨ་རྫོང་གིས2018ལོའི་དབུལ 2018/10/18
· ༄༅།། པདྨ་རྫོང་གི་ཏང་སྲིད་འཐུས 2018/10/17
· ༄༅།། པདྨ་རྫོང་སྨར་ཁོག་ཞང་མར་ཁུ 2018/10/15

2008-2012 པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་། All Rights Reserved
09758322651 མགོ་ལོག པདྨ  ཆ་འཕྲིན་རབ་གསལ། :814100
པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།