ཚོགས་ཆེན་གཉིས་ཀྱི་ཆེད་དོན་ལེ་ཚན། པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།  
ཤོག་ངོས་དང་པོ། :--> སྲིད་དོན་ཆ་འཕྲིན། > ཞིང་ཆེན་ནང་ཁུལ།
༄༅།། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཆེན་གྱིས་འོས་འགན་སློབ་གསོ་དོ་མཉམ་སྒོས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་གཏོང་བའི་གནས་ཚུལ་ཐད་ནས་ཆེད་དོན་རྟོག་ཞིབ་སྤེལ།
འབྱུང་ཁུངས།: 2018/7/10 11:12:41

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཆེན་གྱིས་འོས་འགན་སློབ་གསོ་དོ་མཉམ་སྒོས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་གཏོང་བའི་

གནས་ཚུལ་ཐད་ནས་ཆེད་དོན་རྟོག་ཞིབ་སྤེལ།


 
· ༄༅།། པདྨ་རྫོང་ནང་བསྟན་མཐུན་ཚོག 2018/9/3
· ༄༅།། པདྨ་རྫོང་གི་བོད་ཇ་དང་རྫ་ན 2018/6/3
· ༄༅།། པད་མ་རྫོང་གི་དམར་དམག་རྒྱང 2018/12/17
· ༄༅།། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གྲ 2018/12/17
· ༄༅།། ཧཱ་མཱ་སི་ཡིས་ཕཱ་ལེ་སི་ཐན་ 2018/12/17
· ༄༅།། ཀྲུང་དབྱང་དྲིལ་སྒྲོག་པུའུ 2018/12/17
· ༄༅།། པད་མ་རྫོང་གི་དམར་དམག་རྒྱ 2018/12/17

2008-2012 པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་། All Rights Reserved
09758322651 མགོ་ལོག པདྨ  ཆ་འཕྲིན་རབ་གསལ། :814100
པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།