ཚོགས་ཆེན་གཉིས་ཀྱི་ཆེད་དོན་ལེ་ཚན། པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།  
ཤོག་ངོས་དང་པོ། :> པདྨ་རྫོང་གི་དམངས་ཕན་སྲིད་ཇུས།
༄༅།། པདྨ་རྫོང་གི་ནགས་ལས་དམངས་ཕན་སྲིད་ཇུས་ཀྱི་ཤེས་བྱ།
འབྱུང་ཁུངས།: 2018/7/4 16:25:14

༄༅།།པདྨ་རྫོང་གི་ནགས་ལས་དམངས་ཕན་སྲིད་ཇུས་ཀྱི་ཤེས་བྱ།

 
 
· ལིག་ཀྲིན་དབུས། 2018/5/11
· རྒྱལ་འབུམ་འཁྲུངས། 2018/5/11
· ལྷ་ཆེན་ཚེ་རིང་། 2018/5/11
· ཀརྨ་སྐྱིད། 2018/5/11
· ལུའོ་ཧུང་ལིན། 2018/5/11
· ལི་ཧྥུའུ་ཉེན། 2018/5/11
· 000 2019/11/28 14:58:49

2008-2012 པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་། All Rights Reserved
09758322651 མགོ་ལོག པདྨ  ཆ་འཕྲིན་རབ་གསལ། :814100
པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།