ཚོགས་ཆེན་གཉིས་ཀྱི་ཆེད་དོན་ལེ་ཚན། པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།  
ཤོག་ངོས་དང་པོ། :--> སྲིད་དོན་ཆ་འཕྲིན། > རྒྱལ་སྤྱི།
༄༅།།ཧྲང་ཧའེ་མཉམ་ལས་རྩ་འཛུགས་ཁོངས་གཏོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་པས་མཉམ་དུ་གསར་འགོད་པར་མཇལ་འཕྲད་གནང་།
འབྱུང་ཁུངས།: 2018/6/11 11:32:30 
· ༄༅།། པདྨ་རྫོང་ནང་བསྟན་མཐུན་ཚོག 2018/9/3
· ༄༅།། པདྨ་རྫོང་གི་བོད་ཇ་དང་རྫ་ན 2018/6/3
· ༄༅།། པད་མ་རྫོང་གི་དམར་དམག་རྒྱང 2018/12/17
· ༄༅།། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གྲ 2018/12/17
· ༄༅།། ཧཱ་མཱ་སི་ཡིས་ཕཱ་ལེ་སི་ཐན་ 2018/12/17
· ༄༅།། ཀྲུང་དབྱང་དྲིལ་སྒྲོག་པུའུ 2018/12/17
· ༄༅།། པད་མ་རྫོང་གི་དམར་དམག་རྒྱ 2018/12/17

2008-2012 པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་། All Rights Reserved
09758322651 མགོ་ལོག པདྨ  ཆ་འཕྲིན་རབ་གསལ། :814100
པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།