ཚོགས་ཆེན་གཉིས་ཀྱི་ཆེད་དོན་ལེ་ཚན། པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།  
ཤོག་ངོས་དང་པོ། :> སྲིད་དོན་ཆ་འཕྲིན། > འདྲ་པར་གསར་འགྱུར།
༄༅།། པདྨ་རྫོང་གི་བོད་ཇ་དང་རྫ་ནག་སོགས་མཚོ་སྔོན་བོད་ལུགས་ས་གདན་འགྲེམ་སྟོན་སྟེང་དུ་འགྲེམས་སྟོན་བྱས།
འབྱུང་ཁུངས།: 2018/6/3

༄༅།། པདྨ་རྫོང་གི་བོད་ཇ་དང་རྫ་ནག་སོགས་མཚོ་སྔོན་བོད་ལུགས་ས་གདན་འགྲེམ་སྟོན་སྟེང་དུ་འགྲེམས་སྟོན་བྱས།

  
 
· ལིག་ཀྲིན་དབུས། 2018/5/11
· རྒྱལ་འབུམ་འཁྲུངས། 2018/5/11
· ལྷ་ཆེན་ཚེ་རིང་། 2018/5/11
· ཀརྨ་སྐྱིད། 2018/5/11
· ལའོ་ཧོང་ལིན། 2018/5/11
· ལི་ཧྥུ་ཉན། 2018/5/11
· པདྨ་རྫོང་གི་དམར་དམག་རྒྱང་སྐྱོད 2019/8/16

2008-2012 པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་། All Rights Reserved
09758322651 མགོ་ལོག པདྨ  ཆ་འཕྲིན་རབ་གསལ། :814100
པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།