ཚོགས་ཆེན་གཉིས་ཀྱི་ཆེད་དོན་ལེ་ཚན། པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།  
ཤོག་ངོས་དང་པོ། :--> སྲིད་དོན་ཆ་འཕྲིན། > མགོ་ལོག
༄༅།།མགོ་ལོག་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གིས་ཐེངས་གཉིས་པའི་སྲིད་གཙང་བྱ་བའི་གྲོས་ཚོགས་བསྡུས།
འབྱུང་ཁུངས།: 2018/5/22

༄༅།།མགོ་ལོག་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གིས་ཐེངས་གཉིས་པའི་སྲིད་གཙང་བྱ་བའི་གྲོས་ཚོགས་བསྡུས།

 


 
· ༄༅།། པདྨ་རྫོང་ནང་བསྟན་མཐུན་ཚོག 2018/9/3
· ༄༅།། པདྨ་རྫོང་གི་བོད་ཇ་དང་རྫ་ན 2018/6/3
· ༄༅།།ཀྲུང་གོ་རྒྱལ་ཡོངས་དམངས་ཆེན 2018/9/11
· ༄༅།།ཐིན་ཅཱ་ཚའེ་ཡིས་དར་ལག་དང་པད 2018/9/11
· ༄༅།།པདྨ་རྫོང་གིས་ཐེངས་སོ་བཞི་བ 2018/9/11
· ༄༅།།པདྨ་རྫོང་གིས་ཐེངས་སོ་བཞི་བ 2018/9/11
· ༄༅།།པདྨ་རྫོང་དམངས་ཆེན་དང་པདྨ་ར 2018/9/7

2008-2012 པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་། All Rights Reserved
09758322651 མགོ་ལོག པདྨ  ཆ་འཕྲིན་རབ་གསལ། :814100
པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།