ཚོགས་ཆེན་གཉིས་ཀྱི་ཆེད་དོན་ལེ་ཚན། པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།  
ཤོག་ངོས་དང་པོ། :--> བཅའ་ཁྲིམས་ཁྲིམས་སྲོལ།
༄༅།།ཁྲིམས་ཀྱི་རལ་གྲི་དགུང་ལ་འཕྱར་ནས།དྲན་སྐུལ་ཅོང་བརྡ་ཡང་ཡང་སྒྲོག་པ།
འབྱུང་ཁུངས།: 2018/4/10

༄༅།།ཁྲིམས་ཀྱི་རལ་གྲི་དགུང་ལ་འཕྱར་ནས།དྲན་སྐུལ་ཅོང་བརྡ་ཡང་ཡང་སྒྲོག་པ།

 
· ༄༅།། པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་འཐུས་མི་ 2019/3/17
· ༄༅།། པདྨ་རྫོང་ནང་བསྟན་མཐུན་ཚོག 2018/9/3
· ༄༅།། པདྨ་རྫོང་གི་བོད་ཇ་དང་རྫ་ན 2018/6/3
· ༄༅།། རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་སྐབས་ 2019/3/18
· ༄༅།། རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་སྐབས་ 2019/3/18
· ༄༅།། པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་འཐུས་མི་ 2019/3/17
· ༄༅།། མགོ་ལོག་ཁུལ་གྱིས་ནུས་ཤུགས 2019/3/4

2008-2012 པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་། All Rights Reserved
09758322651 མགོ་ལོག པདྨ  ཆ་འཕྲིན་རབ་གསལ། :814100
པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།