ཚོགས་ཆེན་གཉིས་ཀྱི་ཆེད་དོན་ལེ་ཚན། པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།  
ཤོག་ངོས་དང་པོ། :--> ཏང་གི་མང་ཚོགས་ལམ་ཕྱོགས།
༄༅།།འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་དང་ཆོས་ལུགས་སྡེ་ཁག་གིས་འཚམས་འདྲིའི་བྱ་འགུལ་གཏིང་ཟབ་སྤེལ་བ།
འབྱུང་ཁུངས།: 2014/1/24 10:41:12

༄༅།།འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་དང་ཆོས་ལུགས་སྡེ་ཁག་གིས་འཚམས་འདྲིའི་བྱ་འགུལ་གཏིང་ཟབ་སྤེལ་བ།

  ཉེ་ཆར།  རྫོང་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་སྡེ་ཁག་གིས་རྫོང་ཆོས་ལུགས་ཅུས་ལ་མཉམ་འབྲེལ་སྒོས་གནས་འབྲེལ་ལྕགས་རི་ཐང་ཞང་དུ་སོང་ནས་འཚམས་འདྲི་བྱ་འགུལ་སྤེལ་ཞིང་།  བསྡོམས་པས་དཀའ་ཁག་ཡོད་པའི་ཁྱིམ་ཚང 10ལ་འཚམས་འདྲི་བྱས་པ་མ་ཟད།  ཁྱིམ་ཚང་རེར་འཚམས་འདྲིའི་སྒོར 500རེ་དང་ཟ་སྣུམ།  ཕྱེ་སོགས་འཚོ་བའི་དངོས་རྫས་བྱིན་ནས།  དཀའ་ཁག་མང་ཚོགས་ལ་ཏང་དང་སྲིད་གཞུང་གི་ཐུགས་ཁུར་དང་དྲོལ་ཁོལ་བསྐྱལ་བ་རེད།

 ཡིག་སྒྱུར་བ། ཆོས་ལོ།

 
· ༄༅།། པདྨ་རྫོང་གི་བོད་ཇ་དང་རྫ་ན 2018/6/3
· ༄༅།། མཚོ་སྔོན་གྱིས་ཞིང་ཆེན་ཡོང 2018/7/19 17:51:07
· ༄༅།།སྐབས་དང་པོའི་ཀྲུང་གོའི་སྨན 2018/7/19
· ༄༅།། ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཨ་རབ་མཉམ་འ 2018/7/19 17:35:05
· ༄༅།།ཞིང་ཆེན་རིག་ལྷན་གྱིས་པདྨ་ན 2018/7/19
· ༄༅།། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྒྲིག་ཁྲ 2018/7/19 17:22:02
· ༄༅།།པདྨ་རྫོང་གིས་ལས་བྱེད་པའི་ས 2018/7/19

2008-2012 པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་། All Rights Reserved
09758322651 མགོ་ལོག པདྨ  ཆ་འཕྲིན་རབ་གསལ། :814100
པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།