ལོ་འཁོར་ཞིབ་བཤེར
ཤོག་ངོས་དང་པོ། :-->ཁེ་ལས། > ལོ་འཁོར་ཞིབ་བཤེར


ལོ་འཁོར་ཞིབ་བཤེར

2008-2012 པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་། All Rights Reserved
09758322651 མགོ་ལོག པདྨ  ཆ་འཕྲིན་རབ་གསལ། :814100
པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།