དམངས་ཁྲོད་བཟོ་རྩལ།
ཤོག་ངོས་དང་པོ། :-->ཡུལ་སྐོར་བ། > དམངས་ཁྲོད་བཟོ་རྩལ།


དམངས་ཁྲོད་བཟོ་རྩལ།

2008-2012 པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་། All Rights Reserved
09758322651 མགོ་ལོག པདྨ  ཆ་འཕྲིན་རབ་གསལ། :814100
པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།